เนื้อหาของบทความนี้จะพูดถึงอะเสวะนา จะ พาลานัง หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอะเสวะนา จะ พาลานังมาสำรวจกันกับknsk.orgในหัวข้ออะเสวะนา จะ พาลานังในโพสต์บทสวด"มังคะละสุตตัง (มงคลสูตร) "อะเสวะนา จะ พาลานังฯนี้.

ภาพรวมที่ถูกต้องที่สุดของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอะเสวะนา จะ พาลานังในบทสวด"มังคะละสุตตัง (มงคลสูตร) "อะเสวะนา จะ พาลานังฯ

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์knsk.orgคุณสามารถอัปเดตข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากอะเสวะนา จะ พาลานังสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ ที่เว็บไซต์Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych เราอัปเดตข้อมูลใหม่ๆ ที่ถูกต้องให้คุณอย่างต่อเนื่องทุกวัน, ด้วยความหวังว่าจะมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับผู้ใช้ ช่วยให้คุณเพิ่มข่าวบนอินเทอร์เน็ตในวิธีที่เร็วที่สุด.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่อะเสวะนา จะ พาลานัง

บทสวดโดยพระทรงวุฒิ ถิรจิตโต, มังกะละสุตฺตงค์ (อาเสวานะ), บูชาพระพุทธเจ้า, นโมตัสสะ, ภะคะวะโต, อรหโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ, นะโม ตา สสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺไขํ ํ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺm ambuddhassa Puppei katapunyata Attasammapanidhi will Etammangkalamuttamang phahusacchanca sippancha winayo ca susikkhito subhasita ca ya vaca etammangalamuttamam mata pitu upattha Nang puttatarassa sangkhaho anagla ca kammanta etam mangkalamuttamam tananca dhammacariya ca yatakannanca sangkaho anavajja Ni kammani etammantalamuttamam arati virati papa majjapana ca sanyamo appamato ca dhammesu etammankalamuttamang kara Wo ca nivato ca santuttee ca katanyuta kalena dhammasavanam Etammangalamuttamang Khanti ca Sovajassata สะมะนังจ Dassanang kalena Dhammasakaccha Etam Mangkalamuttamam Tapo ca พระรามจะเต็มใจที่จะ Ariyasacjana dassanang นิพพาน สัจจะคิริยะ Mankalamuttamam phatthassa lokadhammehi cittam yassa na kampa ti asokang wirachang kemang etamman kalamuttamam etadisani kat ๎ wana sabhatthamaparachita sabbattha sabtting kacchantic tantesang maantattatta คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งเชื่อในพระเจ้า เช่น สาวิตรี วรุณ อินทรา ยม พรหม พระวิษณุ และพระศิวะ เป็นต้น มีวรรณะพราหมณ์ที่มีหน้าที่ติดต่อกับพระเจ้า สอนศาสนา และประกอบพิธีกรรมเพื่อ ทุกคน วรรณะ เชื่อกันว่าเทพสามารถให้และลงโทษคนได้ ดังนั้นจึงมีการสังเวยเพื่อเอาใจราษฎร มิใช่เพื่อให้มีโทษอันเป็นหายนะ เรียกว่าพิธีบูชายัญ พิธีบูชายัญคือการฆ่าสัตว์ เอาเลือด เนื้อ ขนมหวาน นม และเนยมาใส่ในกองไฟ แต่ไม่ว่าคุณจะเสียสละอย่างไร ผู้คนก็จะประสบภัยพิบัติต่างๆ อนันต์ไม่สามารถพึ่งพาพระเจ้าได้ จึงมีผู้ที่แสวงหาที่พึ่งทางใจใหม่ๆ เผยแพร่ความคิดของคุณเองและตั้งตัวเองเป็นครูจำนวนมาก ปัญหาหนึ่งที่ครูของแต่ละโรงเรียนโต้เถียงกันเป็นประจำไม่มีทางออกคือ อะไรเป็นมงคลของชีวิต? …มนุษย์และเทพเจ้าทั้งหลาย พิจารณาความเป็นมงคลอะไร เมื่อล่วงไป ๑๒ ปี ก็ไม่รู้ความเป็นมงคลที่แท้จริง ความโกลาหลกับเรื่องมงคลเกิดขึ้นทั่วทั้งหมื่นจักรวาล จนเสด็จถึงพรหมโลกมาช้านานด้วยฤกษ์อันเป็นมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสำแดงความเป็นมงคลที่ยังคงเป็นเหตุแห่งบาป ทั้งหลายให้ดับไปมีผู้คนมากมาย อันสุดท้ายก็พ้นทุกข์ได้ เพราะได้ฟังเสียงอันเป็นมงคลนั้น …ชนชาติทั้งหลายในอนุทวีปอินเดียมาชุมนุมกันที่ประตูเมือง แล้วคุยกันถึงสิ่งที่ถือว่าเป็นมงคล ต่างฝ่ายต่างโต้เถียงกัน ในความเป็นสิริมงคลที่ลี้ภัยของตนจนเกิดความโกลาหล หาทางออกไม่ได้ เทวดาและเทวี เมื่อได้ฟังความคิดและข้อโต้แย้งของมนุษย์ ในการโต้วาทีบ้างจนเกิดความโกลาหลขึ้นถึงพื้นพรหมจรรย์ จนล่วงไป 12 ปี ยังไม่มีใครชี้แน่ชัดว่าสิ่งใดเป็นมงคล จนกระทั่งความร้อนของท้าวสุทธาวาสมหาพรหมประกาศแก่เทวดาและมนุษย์ว่า สิบสองปีนับแต่นั้นมา บัดนี้ พระศาสดาจะทรงแสดงธรรมอันเป็นมงคลทั้งปวง ให้พวกเราทั้งหลายฟัง ณ เจตวันมหาวัฒนา ณ เมืองสาวัตถี เมื่อเวลาล่วงเลยไปสิบสองปีแล้ว ได้เสด็จมาในโลกนี้แล้ว เทวดามาทูลถามว่า อะไรเป็นมงคลแก่พระอินทร์. องอินไม่สามารถตอบคำถามได้ จึงเชิญไปพบพระศาสดาเพื่อซักถาม และมอบหมายหน้าที่เทวดาให้ถามว่า อะไรเป็นมงคลของชีวิต? พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระสูตร มีทั้งหมด 10 หมวด นับเป็น 38 รายการ พระพุทธเจ้า. ..มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ธรรมะ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ สวดมนต์ในพระพุทธศาสนาเพื่อบูชาองค์พระพุทธคุณเจ้าภิกษุสงฆ์เพื่อประโยชน์ของพระพุทธศาสนา บริษัท ของชาวพุทธต่อไป ..ในช่องขอบคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างผลงานภาพสำหรับ จัดทำวิดีโอโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด “จัดทำและแจกจ่ายเพื่อความเป็นธรรม..ไม่จำหน่ายหรือชดเชยใดๆ”
[จัดตั้งช่องธรรมะโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต] .

READ MORE  เผยภาพ "พระราชนัดดา" 2 องค์สุดท้าย ใน "รัชกาลที่ 5" ที่ยังมีพระชนม์ชีพจนถึงปัจจุบัน! | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับพระนัดดา แปลว่าที่แม่นยำที่สุด

ภาพถ่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของอะเสวะนา จะ พาลานัง

บทสวด"มังคะละสุตตัง (มงคลสูตร) "อะเสวะนา จะ พาลานังฯ

นอกจากการหาข่าวเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว บทสวด"มังคะละสุตตัง (มงคลสูตร) "อะเสวะนา จะ พาลานังฯ คุณสามารถดูเนื้อหาเพิ่มเติมด้านล่าง

คลิกที่นี่

คำหลักบางคำที่เกี่ยวข้องกับอะเสวะนา จะ พาลานัง

#บทสวดquotมงคะละสตตง #มงคลสตร #quotอะเสวะนา #จะ #พาลานงฯ.

READ MORE  ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ (4 พ.ค. 62 ) | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับพระอัฐิที่แม่นยำที่สุด

บทสวดมนต์,บทสวด มังคะละสุตตัง (อะเสวะนา),สวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต.

บทสวด"มังคะละสุตตัง (มงคลสูตร) "อะเสวะนา จะ พาลานังฯ.

อะเสวะนา จะ พาลานัง.

หวังว่าข้อมูลบางส่วนที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการดูข้อมูลอะเสวะนา จะ พาลานังของเรา

READ MORE  ถ้าเมษายนตลาดย่อ หุ้นท่องเที่ยว ค้าปลีก จะย่อตามไหม? | ถูกต้องมากที่สุดเมษายน ย่อข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

24 thoughts on “บทสวด"มังคะละสุตตัง (มงคลสูตร) "อะเสวะนา จะ พาลานังฯ | ข้อมูลที่อัปเดตใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอะเสวะนา จะ พาลานัง

 1. พระธรรมคําสอน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า says:

  บทสวดมังคะละสุตตัง (อะเสวะนา)

  คำนมัสการพระพุทธเจ้า
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

  อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
  ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

  ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
  อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

  พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต
  สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

  มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
  อะนากลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

  ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห
  อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังตะละมุตตะมัง ฯ

  อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม
  อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

  คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
  กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

  ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
  กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

  ตะโป จะ พ๎รัห๎มะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
  นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

  ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
  อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

  เอตาทิสานิ กัต๎วานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา
  สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ

 2. สมชาย จึงสิริพิพัฒน์พร says:

  กิเลสรัก(ตัณหา)โลภโกรธหลง(เลยจนรวยแล้ว)เป็น โรคซึมเศร้า คล้ายๆ โรคใจ ต่อยอด โรคจิต เติมเต็ม โรคประสาท เสื่อม เสีย แล้ว กลับตัวไปปฏิบัติธรรมา มันเหมือนๆ ซ่อม ยากกว่า สร้าง ก่อนทรามกำลัง สุดแย่ เกินใครๆช่วยพลิกฟื้น พลังสุดยอด อย่างยิ่ง ขอรับ ครับผม สาธุๆๆ

 3. Csc Samsung says:

  สุขใดจะเท่ากับการฟังสวดมงคล38ประการทบทวนคำสอนของท่านแด่เหล่าเทวดาที่มาทูลขอให้พระพุทธองค์แสดงมงคล
  (เยสันตา สันตะจิตตา ติสะระนะ สะระนา เอตถะ โลกันตะเรวา ภุมมา ภุมมา จะ เทวา คุณะคะณะ คะหะณัพ พะยาวะตา สัพพะการัง…..ฯลฯ..

 4. สมปาน กันทะวงค์ says:

  ฐิติพร กันทวงค์ อุไรวรรณเอมสารสาธุสาธุสาธุค่ะ

 5. Csc Samsung says:

  ขอความเจริญจงบังเกิดแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาสาธุ .

 6. Klindokkaew says:

  สาธุนะค่ะเสียงสวดไพเราะมากๆค่ะฟังได้เรื่อยๆและไม่โฆษณา กราบสาธุด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

 7. พระธรรมคําสอน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า says:

  "ดูก่อน อานนท์ ตถาคต จะชื่อว่า บริษัทบูชา นอบน้อมอยู่ ด้วยสิ่งสักการะประมาณเท่านี้ ก็หามิได้เพราะสิ่งเหล่านี้ คือ อามิสบูชา อานนท์ ส่วนผู้ใด ไม่ว่าเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาที่เป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ประพฤติตามธรรมอยู่ผู้นั้น ชื่อว่า ได้สักการะ เคารพ และ บูชาตถาคตด้วย "ธรรมบูชา" ซึ่งเป็นการบูชา อันยอดเยี่ยม"

 8. ปุณณาภา สุขยืน says:

  🙏🙏🙏เชื่อว่าจะต้องสวดได้จะสวดตามบอ่ยๆ ชอบมากๆเจ้าค่ะ 🙏🙏🙏

 9. ปุณณาภา สุขยืน says:

  สาธุ สาธุ สวธุเจ้าค่ะ เป็นเสียงสวดที่ฟังแล้วสบายน่าสวดตามมากๆเจ้าค่ะ 🙏🙏🙏

 10. Lux Tong says:

  อยากให้มีตัวหนังสือ​บอกคำสวดมนต์​ด้วยคะ​ จะได้สวดตามและถ้ามีคำแปลด้วยก็จะเป็นพระคุณ​อย่างมากคะ​สาธุ​บุญ​ด้วย​คะ​

 11. Lux Tong says:

  สาธุ​บุญ​กับธรรมทานในครั้งนี้ด้วยคะ​ สาธุ​ สาธุ​ สาธุ​ ขอ อนุโมทนา​มิ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *